دانلود پکیج :

رزرو (خرید) آنلاین

02187708 09020087708

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
42995000 تومان 70 دلار 55995000 تومان 70 دلار 42995000 تومان 70 دلار 40995000 تومان 70 دلار 22995000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1795000 تومان می‌باشد .
33995000 تومان 70 دلار 42995000 تومان 70 دلار 33995000 تومان 70 دلار 31995000 تومان 70 دلار 22995000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1795000 تومان می‌باشد .
32995000 تومان 70 دلار 41995000 تومان 70 دلار 32995000 تومان 70 دلار 30995000 تومان 70 دلار 22995000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1795000 تومان می‌باشد .
45995000 تومان 70 دلار 66995000 تومان 70 دلار 45995000 تومان 70 دلار 43995000 تومان 70 دلار 22995000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1795000 تومان می‌باشد .
29995000 تومان 70 دلار 35995000 تومان 70 دلار 29995000 تومان 70 دلار 27995000 تومان 70 دلار 22995000 تومان 70 دلار MOSCOW نرخ کودک زیر 2 سال 1795000 تومان می‌باشد .

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

42995000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

55995000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

42995000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

40995000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

22995000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1795000 تومان می‌باشد .
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

33995000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

42995000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

33995000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

31995000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

22995000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1795000 تومان می‌باشد .
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

32995000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

41995000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

32995000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30995000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

22995000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1795000 تومان می‌باشد .
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

45995000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

66995000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

45995000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43995000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

22995000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1795000 تومان می‌باشد .
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29995000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

35995000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق سه تخته

29995000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27995000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

22995000 تومان

70 دلار

موقعیت مکانی
MOSCOW
توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 1795000 تومان می‌باشد .