دانلود پکیج :

رزرو (خرید) آنلاین

02187708

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
54995000 تومان 65995000 تومان 54995000 تومان 49995000 تومان 31995000 تومان 29 اسفند
DOMINA
4
B.B
54995000 تومان 65995000 تومان 54995000 تومان 49995000 تومان 31995000 تومان 7 فروردین
DOMINA
4
B.B
54995000 تومان 65995000 تومان 54995000 تومان 49995000 تومان 31995000 تومان 5 فروردین
54995000 تومان 65995000 تومان 54995000 تومان 49995000 تومان 31995000 تومان 1 و 2 فروردین

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

54995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

65995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

54995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

49995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
29 اسفند
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

54995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

65995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

54995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

49995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 فروردین
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

54995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

65995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

54995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

49995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
5 فروردین
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

54995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

65995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

54995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

49995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
1 و 2 فروردین