ویزای اسپانیا

بهار و تابستان 1401
کد محصول VUE981000
ParsPalad.com/p/a3ef6

توضیحات

اینجا توضیحات لازم نوشته میشود

مدارک مورد نیاز

 •  اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید.
  الف)مدت اعتبار پاسپورت حداقل ۱سال از تاریخ ورود. ب)مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود.
 •  ۶قطعه عکس ۵/۳ * ۵/۴ رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کامل از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای ۶ ماهه اخیر. 
 • اصل و ترجمه شناسنامه از کلیه صفحات آن. 

اصل گواهی حساب بانکی به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک

 • ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر ۱۰ روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد.
 • الف(حسابهای جاری: کارکرد شش ماه اخیر.          ب(سپرده های بانکی. ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، قابل قبول می باشد.
 • باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 1۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان می باشد. 
 • اصل و ترجمه سند مالکیت.

اصل و ترجمه مدرک شغلی:

 • ارائه اصل آخرین مدارک تحصیلی برای تائید مدارک شغلی الزامی می باشد.
  الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی.

ب) وکال: پروانه وکالت.

ج)مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تائیدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه.

د(بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی. ه(مشاغل غیر دولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت. و(در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب/آگهی تاسیس. ز(دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه) اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار(. ♦جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، عالوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه.

 • برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متاهل که تنها سفر می کنند، رضایتنامه محضری الزامی است.
 • ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار. ♦حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد. ♦ اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.
برچسب ها


خدمات مشابه