سومین جزیره بزرگ مدیترانه

جزیره قبرس در منتهی الیه جنوب شرقی اروپا و در دریای مدیترانه واقع گردیده است و با وسعت 9250 کیلومترمربع و با 648 کیلومتر خط ساحلی بعد از جزایرسیسیلی و ساردینیا سومین جزیره بزرگ مدیترانه محسوب می گردد .

قبرس سرزمین آفتاب جادویی؛ نهفته دردل آبهای گرم و زیبای مدیترانه ورود شما راخوش آمد عرض می کند

دنیای کوچک اروپایی قبرس با گذشته نهفته درقرون و اعصار افسانه ایی دلربا و هم آهنگ نقش کرده است . تاریخ اصیل؛ چشم اندازهای سحرانگیز، هوای معتدل وسالم؛ فرهنگ غنی وجذاب؛ ملتی اصیل و مهمان نواز، امنیت وآرامش جزیره قبرس رامقصدی مناسب ودلفریب برای جهانگردان نموده است .

سایپروس نام جزیره از لغت لاتین کوپر به معنایمس آمده است وآن هم به دلیل منابع سرشارمس جزیره خصوصادردوران باستان است.تاریخ جزیره به 10000 سال قبل بر میگردد.در طول قرون قبرس چون امروز برج دیده بانی وپایگاه مرزی سه قاره آسیا،آفریقاواروپامحسوب گردیده است وازاین بابت دردوران باستان"ارباب دریاها" نامیده شده است.این موقعیت سوق الجیشی همواره در طی قرون نقش موثری دربرقراری ارتباطـــات فرهنگی وتجاری بین سه قاره ایفانموده است واهمیت ویژه ایی رادرجهان برای جزیره رقم زده است . جزیره دارای بهترین نوع آب و هوای معتدل مدیترانه ایی می باشد ومیانگین روزهای آفتابی 330 روز درسال است

قبرس رتبه اول پاکترین سواحل و شفافترین آبهای اروپادر10سال اخیر از سوی سازمان محیط زیست اروپاکسب نموده است.فاصله کوتاه هتل های ساحلی ومناطق توریستی به مراکز شهرها ؛ مراکزتفریـــــحی ومراکز خرید سفرجهانگردان راآسوده ساخته ولذا سفرتفریحی درکناربازدید آسان ازشهرهاودیدنی های این جزیره سفرمنحصربه فردی رارقم می زند.مسافرین اروپائی بالاترین رقم مسافرین ورودی به قبرس رادارند.کشورقبرس در سال 1974 میلادی بعداز 82سال از استعمارانگلیس آزادشده وجمهوری دموکراتیک قبرس اعلام گردید .

حکومت کشورجمهوری دموکراتیک ، زبان اصلی مردم یونانی ولی به دلیل حضورانگلیسها درجزیره زبان انگلیسی بسیارمرسوم ورایج است وازاین بابت جهانگردان ازمشکلات برقراری ارتباطــات کمتری برخوردارند . نژاد اصلی ساکنین جزیره یونانی می باشدودین ساکنین جزیره مسیحی ارتدکس است . قبرس درسال 2004 میلادی وارد اتحادیه اروپاگردیده است و پول رایج کشورازسال 2008 یورو می باشد . استانــداردهای اروپائـی جزیره درسرویس وروش زندگی مردمان ازیکطرف وفرهنگ اصیل ومردمان مهمان نواز جزیره وتنوع فرهنگی از طرف دیگر سفری امن ؛ دلپذیر وفراموش نشدنی برای جهانگردان به همراه می آورد.

پایتخت قبرس شهر نیکوزیا می باشدکه بعداز برلین اولین پایتخت بادوحکومت می باشد . شهر لیماسول بزرگترین بندرتفریحی ، مسافرتی وتجاری جزیره پذیرای کشتی های مسافری خصوصا ازاروپامی باشـد . شهر لارناکا که فرودگاه بین المللی قبرس نیز دراین شهرقرارگرفته ؛ باقرارگرفتن در فاصله کوتاهتری باتمامی شهرهای قبرس وباسواحل شنی بی نظیر محل مناسبی برای اقامت جهانگردان محسوب میشود . شــهرتاریخی پافوس گنجینه ایی از تاریخ ، محل زندگی بسیاری از الهگان یونان باستان وبازیباترین چشم اندازهای قبرس در غرب جزیره واقع گردیده است .

شهرهای توریستی آیاناپا و پروتاراس از محبوبترین مقاصد جوانان دنیا محسوب گردیده اند .

دنیای کوچک اروپایی قبرس با گذشته نهفته در قرون و اعصار افسانه ایی دلربا و هم آهنگ نقش کرده است. تاریخ اصیل؛ چشم اندازهای سحرانگیز، هوای معتدل و سالم؛ فرهنگ غنی و جذاب؛ ملتی اصیل و مهمان نواز، امــــنیت و آرامش جزیره قبرس را مقصدی مناسب و دلفریب برای جهانگردان نموده است.

سایپروس نام جزیره از لغت لاتین کوپر به معنای مس آمده است و آن هم به دلیل منابع سرشار مس جزیره خصوصا در دوران باستان است. تاریخ جزیره به 10000 سال قبل بر میگردد. در طول قرون قبرس چون امروز برج دیده بانی و پایگاه مرزی سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا محسوب گردیده است و ازاین بابت در دوران باستان "ارباب دریاها" نامیده شده است. این موقعیت سوق الجیشی همواره در طی قرون نقش موثری در برقراری ارتباطـــات فرهنگی و تجاری بین سه قاره ایفا نموده است و اهمیت ویژه ایی را درجهان برای جزیره رقم زده است. جزیره دارای بهترین نوع آب و هوای معتدل مدیترانه ایی می باشد و میانگین روزهای آفتابی 330 روز در سال است

قبرس رتبه اول پاکترین سواحل و شفافترین آبهای اروپا در 10سال اخیر از سوی سازمان محیط زیست اروپا کسب نموده است. فاصله کوتاه هتل های ساحلی و مناطق توریستی به مراکز شهرها ؛ مراکزتفریـــــحی و مراکز خرید سفر جهانگردان راآسوده ساخته و لذا سفرتفریحی درکنار بازدید آسان از شهرها و دیدنی های این جزیره سفر منحصر به فردی را رقم می زند. مسافرین اروپائی بالاترین رقم مسافرین ورودی به قبرس را دارند. کشورقبرس در سال 1974 میلادی بعد از 82 سال از استعمار انگلیس آزاد شده و جمهوری دموکراتیک قبرس اعلام گردید

حکومت کشور جمهوری دموکراتیک، زبان اصلی مردم یونانی ولی به دلیل حضور انگلیسها درجزیره زبان انگلیسی بسیار مرسوم و رایج است و ازاین بابت جهانگردان از مشکلات برقراری ارتباطــات کمتری برخوردارند. نژاد اصلی ساکنین جزیره یونانی می باشد و دین ساکنین جزیره مسیحی ارتدکس است. [(i)قبرس|http://www.parspalad.com/اطلاعات-گردشگری-قبرس-اروپایی|class13] در سال 2004 میلادی وارد اتحادیه اروپا گردیده است و پول رایج کشور از سال 2008 یورو می باشد. استانداردهای اروپائـی جزیره در سرویس و روش زندگی مردمان از یکطرف و فرهنگ اصیل و مردمان مهمان نواز جزیره و تنوع فرهنگی از طرف دیگر سفری امن ؛ دلپذیر و فراموش نشدنی برای جهانگردان به همراه می آورد

پایتخت قبرس شهر نیکوزیا می باشد که بعد از برلین اولین پایتخت با دو حکومت می باشد. شهر لیماسول بزرگترین بندرتفریحی ، مسافرتی و تجاری جزیره پذیرای کشتی های مسافری خصوصا از اروپا می باشـد. شهر لارناکا که فرودگاه بین المللی قبرس نیز در این شهر قرارگرفته ؛ با قرارگرفتن در فاصله کوتاهتری با تمامی شهرهای قبرس و با سواحل شنی بی نظیر محل مناسبی برای اقامت جهانگردان محسوب میشود . شهر تاریخی پافوس گنجینه ایی از تاریخ ، محل زندگی بسیاری از الهگان یونان باستان و بازیباترین چشم اندازهای قبرس در غرب جزیره واقع گردیده است.

شهرهای توریستی آیاناپا و پروتاراس از محبوبترین مقاصد جوانان دنیا محسوب گردیده اند