شروع قیمت ها از :
1360000 تومان
کشور :
گرجستان
شهر :
تفلیس
مدت اقامت :
7شب
خط هوایی : Iran Aseman Airlines
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
POLO
3
B.B
1360000 تومان 1670000 تومان 1220000 تومان 990000 تومان
1460000 تومان 1880000 تومان 1250000 تومان 990000 تومان
HILTOP
3
B.B
1460000 تومان 1880000 تومان 1250000 تومان 990000 تومان
LIKE
3
B.B
1500000 تومان 1950000 تومان 1290000 تومان 990000 تومان
GARDEN
3
B.B
1530000 تومان 2020000 تومان 1320000 تومان 990000 تومان
DORMITORY
3
B.B
1740000 تومان 2440000 تومان 1430000 تومان 990000 تومان
GNG
4
B.B
1850000 تومان 2650000 تومان 1500000 تومان 990000 تومان
BIG BEGI
4
B.B
1850000 تومان 2650000 تومان 1500000 تومان 990000 تومان
ALPHABET
4
B.B
2020000 تومان 3000000 تومان 1530000 تومان 990000 تومان
NEAPOL
4
B.B
2230000 تومان 3420000 تومان 1640000 تومان 990000 تومان
2270000 تومان 3490000 تومان 1670000 تومان 990000 تومان
2340000 تومان 3630000 تومان 1740000 تومان 990000 تومان
LAERTON
4
B.B
2620000 تومان 4190000 تومان 1850000 تومان 990000 تومان
MUSEUM
4
B.B
2790000 تومان 4540000 تومان 1920000 تومان 990000 تومان
2900000 تومان 4750000 تومان 2020000 تومان 990000 تومان
MERCURE
4
B.B
3390000 تومان 5730000 تومان 2230000 تومان 990000 تومان
IOTA
5
B.B
3420000 تومان 5800000 تومان 990000 تومان
3840000 تومان 6640000 تومان 2440000 تومان 990000 تومان
3840000 تومان 6640000 تومان 2440000 تومان 990000 تومان
4330000 تومان 7620000 تومان 2690000 تومان 990000 تومان
5070000 تومان 9090000 تومان 3140000 تومان 990000 تومان STD
BILTMORE
5
B.B
5070000 تومان 9090000 تومان 3140000 تومان 990000 تومان DLX

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1880000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1880000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2020000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1740000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2440000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GNG
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3630000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7620000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DLX
برنامه سفر

تور گرجستان یکی از پرطرفدارترین مقاصد گردشگری در بین ایرانیان میباشد. به همین منظور آژانس مسافرتی پارس پالاد به عنوان مجری مستقیم برگزار کننده تور گرجستان ، تور تفلیس و تور باتومی سعی دارد تا اطلاعات گردشگری جامعی از این کشور رویایی در اختیار شما قرار دهد.

 

تور گرجستان

گرجستان در دیرباز با نام ایبریا معروف بوده است. جمعیت کشور گرجستان در سرشماری سال 2016، سه میلیون و هفتصد و بیست هزار نفر بوده است. پایتخت این کشور تفلیس است. زبان های روسی و گرجی در این کشور وجود دارد.

سفر به گرجستان سفری اروپایی و خاطره انگیز برای شما خواهد بود. گرجستان همواره خواستار حضور در اتحادیه اروپا و ناتو بوده است ولی تا به حال نتوانسته است عضو شود و فقط نقش ناظر را بر عهده داشته است. اگر خواستید به گرجستان بروید بهترین زمان سفر به گرجستان بهار می باشد، در این فصل آب و هوای گرجستان بسیار مطبوع است و نه سرما را حس می کنید و نه گرما را. فصل پاییز گرجستان بسیار زیباست چون پر از رنگ و نقش و نکار است ولی کمی سرد است و باید تجهیزات هوای بارانی را به همراه داشته باشید ولی اگر عاشق پاییز هستید بهترین زمان سفر به گرجستان برای شما فصل رنگ هاست.

 

گرجستان در منطقه قفقاز اوراسیا قرار دارد. از غرب به دریای سیاه ، از شمال با کشور روسیه و از جنوب با ارمنستان و ترکیه و از جنوب شرق با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد. گرجستان هم در قاره اروپا قرار دارد، هم در قاره آسیا. در واقع در آسیای غربی و اروپای شرقی واقع شده است. با تور گرجستان با هزینه ای کم اروپا را ببینید.

 

تفلیس بزرگترین شهر و پایتخت این کشور می باشد. در تقلیس چشمه های آب گرم زیادی وجود دارد و نام این شهر نیز به این خاطر تفلیس نام گرفته است زیرا تفلیس به معنای جای گرم است. جمعیت تفلیس حدود 2.5 میلیون نفر است. قیمت تور گرجستان در شرکت خدمات مسافرتی پارس پالاد بسیار مناسب می باشد و سفر به گرجستان را تجربه کنید. این شهر در جنوب شرق اروپا قرار دارد. این شهر اخیرا نزد مردم ایران به یکی از جاذبه های گردشگری تبدیل شده و هر روز تقاضا برای سفر به تفلیس بیشتر می شود.

 

 

از جمله مکان و جاذبه های شهر تفلیس می توان تندیس کارتلیس را نام برد. این تندیس بر روی تپه سولولاکی قرار گرفته است، اگر به تفلیس بروید تقریبا از هر نقطه شهر می توانید این تندیس زیبا را ببینید. حمام های گوگردی سولفور که در محله قدیمی تفلیس قرار دارد. کلیسای سامبا ازجمله جاذبه های مذهبی و گردشگری تفلیس است. دژ نظامی ناریلاکا که می گویند شاه عباس آن را ساخته یا بازسازی کرده است و در شب منظره ای بی نظیر دارد. باغ های بوتانیکال از دیگر مکان های دیدنی و زیبای تفلیس است. تور گرجستان و تور تفلیس شما را به دیدن همه مکان های شهر تفلیس خواهد برد.

 

یکی دیگر از شهرهای مهم گردشگری گرجستان، شهر باتومی است.باتومی بعد از تفلیس دومین شهر بزرگ گرجستان به شمار می رود. این شهر پایتخت گردشگری گرجستان می باشد. در این شهر تپه های زیادی وجود دارد مه اطراف این تپه ها را گرفته است. این شهر در کنار دریای سیاه قرار گرفته است و شهری ساحلی است و آب و هوایی معتدل دارد. ساختار شهری باتومی بسیار به شهرهای اروپایی نزدیک است و با ورود به باتومی شهری اروپایی را تجربه خواهید کرد.

 

باتومی مکان های گردشگری زیادی دارد از جمله دلفیناریوم باتومی که در سال 1975 افتتاح شد. دو استخر اصلی دلفیناریوم به شیرهای دریایی و دلفین ها متعلق است. این دلفیناریوم در پارکی واقع شده که می توانید از آن نیز دیدن کنید. از دیگر مکان های باتومی می توان آکواریوم باتو می را نام برد، که انواع و اقسام ماهی ها، سمور دریایی، لاک پشت و شیر دریایی کاسپین در این آکواریوم وجود دارد. این آکواریوم و دلفیناریوم هر دو در پارک 6 می قرار دارند. باتور باتومی  و با در نظر گرفتن هزینه نه چندان زیاد قیمت تور گرجستان زیبایی های زیادی را خواهید دید.

 

 

بیش از 83 درصد مردم گرجستان از نژاد گرجی هستندو به زبان گرجی تکلم می کنند. علاوه بر نژاد گرجی، نژادهایی چون روسی، اوستیایی، آذری و آبخازی نیز در این کشور وجود دارد. رقص فولکلوریک گرجستان در دنیا شناخته شده است و نسل به نسل این رقص منقل شده و فقط مردم گرجستان می توانند به خوبی آن را اجرا کنند. بزرگتر ها احترام ویژه ای در بین خانواده ها دارند و تصمیمات مهم را افراد بزرگ خانواده می کیرند. در غذا خوردن اهل تعارف هستند و به مهمانان سه بار غذا تعارف می کنند و اگر هر سه بار غذا بردارید میزبان را خوشحال کرده اید. تور باتومی و تور تفلیس را از دست ندهید و به کشوری با آداب و رسوم مختلف سفر کنید.

 

مقالات مرتبط با تور گرجستان

موزه مردم شناسی تفلیس گرجستان

موزه ژوزف استالین گرجستان

موزه هنر تفلیس گرجستان

قلعه گونیو گرجستان

پارک ملی واشلووانی - تور گرجستان

غار کروبرا - تور گرجستان

 

تور گرجستان

خدمات
صبحانه

بیمه مسافری

ترانسفر فرودگاهی

نوع تور

ورزش های آبی

شهر و خرید

طبیعت گردی

اطلاعات سفر
عنوان : تور تفلیس نوروز97(پرواز آسمان)
روزهای رفت : پنجشنبه
روزهای برگشت : پنجشنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان(جامعه هدف) متخصصان
هزینه : اقتصادی
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : چارتر
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
آفر : ظرفیت تکمیل
شرکت های هواپیمایی : Iran Aseman Airlines